Beheer(s) curriculum en onderwijswijzigingsronde

AscMe (Academic Structure & Content Management Environment) is een product dat zich richt op het optimaliseren van het proces van het vaststellen en uitvragen van het onderwijsprogramma

De procesmatige en daaraan verbonden applicatieondersteuning zorgt voor grip op het proces, vereenvoudigd het proces, maakt optimaal gebruik van de kennis van de stakeholders in de organisatie en levert automatisch input aan de kwaliteitszorgcyclus betreffende de wijzigingen en hun rechtvaardiging. AscMe biedt ondersteuning op onderstaande vlakken:

 • Overzicht status en voortgang vaststellingsproces onderwijsprogramma
 • Gebruiksvriendelijke interface, die het programma en diens onderdelen
 • inzichtelijk en toegankelijk maakt voor de overige stakeholders
 • Geïntegreerde module voor het wijzigen (drag & drop) van het curriculum
 • Actieve betrokkenheid van docenten via de geïntegreerde module voor het beheren van de studiegids informatie
 • Module voor het uitvragen van de roostergegevens, gebaseerd op het vastgestelde curriculum, ter ondersteuning van het onderwijslogistieke roosterproces
 • Module voor de bekostiging van het aangeboden programma
 • Module voor simuleren van het curriculum (inclusief bekostiging) om de effecten van wijzigingen te onderzoeken alvorens deze door te voeren
 • Audittrail van wijzigingen en argumentatie, inclusief rapportagemogelijkheden

 

De nadruk ligt op het verbeteren van de efficiency en effectiviteit van het onderwijslogistieke proces van vaststellen en uitvragen van het studiepogramma en daarbij vanuit het proces de juiste stakeholders op het juiste moment betrekken.

Procesondersteuning beheren curriculum

AscMe biedt procesondersteuning bij het beheren van het curriculum en de daaraan gekoppelde ondersteunende fases en processen. De fases en processen die met MCP gevangen worden zijn:

 • Fase 1a: simuleren curriculum
 • Fase 1b: vaststellen curriculum
 • Fase 2a: inhoudelijk aanpassen en valideren curriculum
 • Fase 2b: uitvragen roostergegevens
 • Fase 3: rapportage tbv kwaliteitszorg

Simulatie en bekostiging curriculum
De simulatiemodule biedt de onderwijsdirecteur de mogelijkheid om op basis van het bestaande curriculum (of een simulatie) aanpassingen aan het curriculum te simuleren. De effecten van de aanpassing met betrekking tot de financiën (bekostiging) en contacturen zijn direct inzichtelijk. De simulatie biedt de mogelijkheid om effecten van aanpassingen te meten en te bespreken voordat deze definitief worden doorgevoerd in het curriculum.
Vaststellen curriculum

Het proces begint in de vaststellingsfase. De betrokken stakeholders bij het opstellen en vaststellen van het onderwijsprogramma maken gebruik van de AscMe om de opbouw van studies te configureren en de (financiële) impact van wijzigingen vast te stellen. De primaire rol in deze cyclus is weggelegd bij de onderwijsdirecteur, die voorstellen en opmerkingen ontvangt vanuit opleidings- en vakcoördinatoren, opleidingscommissies, etc. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de aanpassingen, waarna finale het curriculum door de onderwijsdirecteur wordt vastgesteld (goedgekeurd).

Inhoudelijk aanpassen en valideren curriculum
Nadat het curriculum van een studie is vastgesteld wordt de ‘content’ fase gestart. In deze fase vinden er geen wijzigingen meer plaats in het curriculum, maar worden vakcoördinatoren en docenten uitgenodigd om de gewenste wijzigingen (o.a. studiegidsteksten) aan de vakken door te voeren. Elke wijziging wordt voorzien van een argumentatie en op basis van argumentatie en het direct inzicht van de nieuwe situatie ten opzicht van de bestaande worden wijzigingen goed- of afgekeurd door de daartoe geëigende persoon (rol).

Uitvragen roostergegevens
Nadat het curriculum van een studie is vastgesteld kan gestart worden met het uitvragen van de roostergegevens. Dit proces kan parallel plaatsvinden met het aanpassen van de studiegidsteksten. De betrokken vakcoördinatoren en docenten wordt gevraagd om voor hun vakken de roostergegevens (beschikbaarheid, opbouw van het onderwijs, contacturen, …) in te voeren. De resultaten van de uitvraag worden vervolgens gebruikt in het roosterproces.

Rapportage
AscMe biedt op een aantal vlakken rapportages, zoals automatisch het OER genereren op basis van het vastgestelde curriculum, dynamische rapportages om in een oogopslag de status van bijv. studie, vak of minorkenmerken te rapporteren. Maar ook rapportage om de volledige cyclus van voorstel, via commentaar tot vaststelling van wijzigingen wordt standaard aangeboden.

Zelf sturen, inzicht en regie

Het planbord
De onderwijsdirecteur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het curriculum. Via een planbord wordt een direct overzicht geboden over de opbouw van de studie. De directeur kan via drag-en-drop de opbouw van de studie aanpassen en de voorgenomen wijziging van commentaar voorzien. De overige stakeholders kunnen feedback leveren op de voorgestelde aanpassingen, of in het kader van een adviesfunctie een positief of negatief advies afgeven. Op basis van de feedback kan de onderwijsdirecteur besluiten de voorgenomen aanpassingen goed- of af te keuren, waarna de gegevens worden verwerkt naar het SIS.

Detailinformatie studie
Naast het planbord heeft de onderwijsdirecteur toegang tot de vastgelegde kenmerken van het vak en kan deze wijzigen. Ook hier geldt dat de wijzigingen als voorstel worden geclassificeerd en feedback wordt gevraagd aan de overige betrokkenen. De stakeholders en de onderwijsdirecteur hebben via de feedback-module en de daarin geboden ‘delta viewer’ altijd inzicht in de wijzigingen.

Bekostiging curriculum
De bekostigingsmodule geeft een continu inzicht in de kosten van vakken, specialisaties, minoren, majoren en studies. Wijzigingen in het aanbod of de opbouw van het curriculum worden direct doorberekend en vergeleken met het beschikbare budget. Naast de financiële doorrekening wordt tevens de berekening van de onderwijstlast op basis van contacturen ondersteund.

Simulatie curriculum
De simulatiemodule biedt de onderwijsdirecteur de mogelijkheid om op basis van het bestaande curriculum (of een simulatie) aanpassingen aan het curriculum te simuleren. De effecten van de aanpassing met betrekking tot de financiën (bekostiging) en contacturen zijn direct inzichtelijk. De simulatie biedt de mogelijkheid om effecten van aanpassingen te meten en te bespreken voordat deze definitief worden doorgevoerd in het curriculum.

Beheer(s) curriculum en onderwijswijzigingsronde

Vakinformatie en goedkeuren
De vakcoördinator heeft naast de rechten en mogelijkheden van de docent om wijzigingsvoorstellen op studiegidsinformatie aan te dragen ook de rol om wijzigingsvoorstellen van docenten te valideren en goedkeuren. Elk van de partijen heeft continu inzage in de wijzigingsvoorstellen en feedback. De goedgekeurde wijzigingen worden voor de finale goedkeuring aan de onderwijsdirecteur aangeboden. Na goedkeuring worden de gegevens verwerkt naar het SIS.

Uitvragen rooster
De vakcoördinator heeft de verantwoordelijkheid om de voor het roosterproces noodzakelijke gegevens te verzamelen en aan te leveren. AscMe ondersteunt hierbij door een dynamisch uitvraagformulier dat wordt opgebouwd op basis van de in het curriculum vastgestelde gegevens. Daarnaast heeft elke docent de mogelijkheid om de persoonlijke voorkeur qua beschikbaarheid aan te geven, waarmee zowel de vakcoördinator als de roosteraar in het roosterproces rekening kan houden.

Inspraak, meesturen, actief werken aan kwaliteit

Studiegids en vakinformatie
De docent wordt actief betrokken in het aanleveren van wijzigingsvoorstellen gerelateerd aan de studiegidsinformatie. In plaats van het verzamelen van emails en overtikken kan de docent de voorstellen direct intikken in AscMe. Elk wijzigingsvoorstel wordt begeleid door een reden en de overige betrokkenen hebben volledige inzage in de wijziging en kunnen feedback geven op de wijziging. Op basis van de feedback kan de vakcoördinator besluiten de voorgenomen aanpassingen goed- of af te keuren, en deze voor de finale goedkeuring aan de onderwijsdirecteur kan aanbieden. Na goedkeuring worden de gegevens verwerkt naar het SIS.

Eric Meijer

Marcel Noordzij

Steven Losekoot

Jeroen van Schagen